DOTACJE DLA DOMU

DOTACJE NA PANELE FOTOWOLTAICZNE 2023

Uzyskaj dotację na inwestycję

wykorzystującą lokalne źródła energii odnawialnej!

Mój prąd 5.0

Program skierowany jest do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing (w systemie handlu energią elektryczną. W tym systemie prosument energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, której nie zużyje na bieżąco (tzw. nadwyżki), oddaje do sieci po określonej przez PSE cenie i kupuje energię, gdy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania wg stawek swojego sprzedawcy) lub przedstawia dokumenty potwierdzające że są w trakcie zmiany systemu rozliczeń.

Mój prąd 5.0 - dla kogo:

Trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:

   1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,


   2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,


   3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem, że:

     a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020;

     b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;

     c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

Wysokość dotacji Mój Prąd 5.0

W 5. edycji programu Mój Prąd prosumenci mogą liczyć na maksymalne wsparcie rzędu 58 tys. złotych. W ramach projektu można otrzymać dotację do 50% kosztów kwalifikowanych.


Poniższa tabela przedstawia dokładne kwoty:

  • mikroinstalacja fotowoltaiczna do 6 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
  • mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe do 7 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców) do 3 000 zł (grupa 3 Wnioskodawców)
  • magazyn ciepła do 5 000 zł
  • gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda do 28 500 zł
  • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej do 19 400 zł
  • pompa ciepła powietrze/woda do 12 600 zł
  • pompa ciepła powietrze/powietrze do 4 400 zł
  • magazyn energii elektrycznej do 16 000 zł
  • system zarządzania energią HEMS/EMS do 3 000 zł
  • kolektory słoneczne c.w.u. do 3 500 zł
Zmiany do poprzednich edycji:

1. Zmienione zostały wymagania techniczne dla niektórych urządzeń dodatkowych w tym dla systemu EMS i HEMS;


2. Zwiększono liczbę wymaganych załączników m.in. o dokument potwierdzający numer rachunku bankowego, kartę produktu / etykietę energetyczną;


3. Zmiana źródła dofinansowania którym teraz będzie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020 realizowany w ramach Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Powyższe oznacza m.in. zmianę tabliczki informacyjnej jaka będzie wymagana po otrzymaniu dofinansowania.

Czyste powietrze

Program „Czyste Powietrze” – rządowy program walki ze smogiem, który ma na celu zmniejszenie emisji pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skierowany jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

Czyste powietrze - Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

POŻYCZKA Z WFOŚIGW NA TERMOMODERNIZACJĘ I FOTOWOLTAIKĘ

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału w wysokości 15 %. Brak opłat i prowizji.